فروش گل محمدی
خانه / گل محمدی / خرید مستقیم گل محمدی خشک شده

خرید مستقیم گل محمدی خشک شده

 برداشت گل محمدی دراوایل اردیبهشت صورت می گیرد.به همین دلیل بایدقبل ازفرارسیدن فصل برداشت آن ونهایتا تازمستان محصول رابه فروش رساند.

هرچه بتوان به بازارمقصدنزدیکترشدمی توان محصول راباقیمت مناسب تری به فروش رساند امابه دلیل خطرات فروش دربازارهای ناآشنااغلب کشاورزان محصولات خودرابه واسطه هامی فروشند.

خریدگل محمدی خشک شده به صورت عمده وکلی ویامستقیم صورت می گیرد.

خرید مستقیم گل محمدی خشک شده

عرضه گل محمدی خشک شده به صورت عمده

عرضه گل محمدی خشک شده به صورت عمدهغنچه گل محمدی دارای خواص زیادی است وبه همین دلیل آن راباکیفیت بالاخشک میکنندو مردم به دلیل خواص زیادآن وبرای پیشگیری ودرمان بیماری هاآن راخریداری کرده ومصرف می کنند.

بیشترخریداران گل محمدی خشک شده درداخل وخارج کشورترجیح می دهنداین گل رابه صورت عمده تهیه کنند تابتوانند آن راباقیمت پایین تری خریداری کنند.

عرضه غنچه های گل محمدی به صورت عمده وباقیمت های ویژه به صورت مستقیم وباواسطه صورت می گیرد.که این عرضه به صورت حضوری واینترنتی صورت می پذیرد.

خریدغنچه گل محمدی دربازارباتوجه به کیفیت آن باقیمتهای مختلفی انجام می شود.امامی توان باقیمت بسیارمناسب این محصول رابه صورت عمده خریداری کرد.

خریداینترنتی این محصول به دلیل این که بدون واسطه انجام می گیردیک خریدویژه محسوب می شود.فروشگاه های اینترنتی سعی می کنندواسطه هاراحذف کنندومحصولات کشاورزی راخریداری کنند وبه صورت مستقیم دراختیارمصرف کنندگان قراردهند.

غنچه های گل محمدی درایران به دلیل این که درمناطق خشک پرورش می یابدازحشرات موذی وآفات تهی است.

وبه دلیل این که ازآفت تهی است ازآفت کش استفاده نمی شودواین ازجمله ویژگی های خاص آن محسوب می شود.

غنچه های گل محمدی گلخانه ای خواص فوق العاده ای دارد که ازآن برای درمان بیماری های تنفسی مثل تنگی نفس وسرفه استفاده می کنند. همچنین آین محصول یک آرام بخش عالی می باشدو ناراحتی وترس راازبین می برد

غنچه گل محمدی یک آنتی اکسیدان قوی است که برای درمان وپیشگیری ازسرطان مناسب است.

ازگل محمدی طبیعی به عنوان دمنوش استفاده می کنند که یک تب برعالی است وسردردومعده دردراکاهش می دهد.

این محصول همچنین برای تقویت اعصاب به کارمی رود ودردهای روماتیسمی راکاهش می دهد.وبرای قلب خیلی مفیداست.

ازدیگرتاثیرات گل محمدی طبیعی می توان به انوان داروازآن استفاده کرد.این گل برای سلامتی پوست وموخیلی مفیداست.ازاین گل می توان برای پاکسازی پوست ازگردوغباراستفاده کرد.

همچنین گل محمدی طبیعی رامی توان به صورت دمنوش وچای مورداستفاده قرارداد.مصرف چای گل محمدی تاثیرزیادی درکاهش وزن دارد.مصرف این گل می تواند اشتهای افرادراکاهش دهد وچربی های بدن راکم کند  ودرنهایت باعث لاغری افرادشود.

ازگل محمدی خشک شده در تهیه شربت،مربا ودرتهیه انواع گز،شیرینی و بستنی نیز استفاده می کنند.

به دلیل خواص فوق العاده زیادی که ازگل محمدی گفته شداین محصول دربین افرادمحبوبیت زیادی داردوهمه ساله افرادزیادی اقدام به خریداین محصول می کنند.تاازخواص بی نظیرآن بهره مندشوند.

راهنمای خرید گل محمدی طبیعی خشک شده

درهنگام خریدگل محمدی خشک به چه نکاتی توجه کنیم؟ -کیفیت خوب ومطلوب غنچه گل محمدی خشک درخرید آن تاثیربسزایی داردوجزعوامل تعیین کننده درخریدغنچه گل محمدی خشک محسوب می شود.

هرچقدرغنچه گل محمدی خشک درشت ترودارای رنگ قرمزپررنگی باشدنشان دهنده باکیفیت بودن ومطلوب بودن آن است

-رنگ اطراف آن بایدبنفش وقرمزباشدنبایدبه رنگ سفیدوزردمتمایل باشد  -سایزش خیلی کوچک وخیلی بزرگ نباشد.  -تمیزوبهداشتی بودن باشد  

-‌غتچه هاشکسته نباشند -غنچه هابسته باشند  -عطروبوی خوب وکافی داشته باشد – غنچه هایکدست باشند.


– درهنگام خریدگل محمدی خشک بایددقت داشته باشید که غنچه گل محمدی مربوط به امسال باشد چراکه دربارمربوط به سالهای قبل،عطروبوی غنچه ازبین رفته،رنگ غنچه قرمزی خودراازدست می دهد ومتمایل به زردمی شود.

 -ودرآخرنوع بسته بندی آن درخریدغنچه گل محمدی خشک موثراست.

اطلاعات کامل درمورد گل محمدی گلخانه ای خشک

اطلاعات کامل درمورد گل محمدی گلخانه ای خشکگل محمدی به گونه ای ازگل های سرخ گفته می شودکه ازآن برای گلاب گیری استفاده می شود.این گل  درختچه ای است که دارای گل هایی باساقه های تیغ داراست.

گل محمدی راباعطردلپذیر وزیبایی منحصربه فردی که داردمیشناسیم.درصنایع دارویی، زیبایی وهمچنین خوراکی کاربرددارد.

علاوه بررایحه مطبوع وزیبایی،گل محمدی در برابر حمله افات مقاوم است.

درکشت گل محمدی،خاک،آبیاری کافی، نورمناسب ودمای مناسب بسیارمهم است وتاثیربسزایی درکشت موفق گل محمدی دارد.

برای کاشت گلخانه ای گل محمدی می توان ازروش قلمه زدن استفاده کردتابتوان آن هاراتکثیرکرد. هرچندمی توان بااستفاده ازروش های مختلفی مثل خوابانیدن،پیوندزدن وتکثیرازطریق پاجوش نیزاستفاده کردومناسب ترین شیوه برای تکثیراین گیاه ازطریق پاجوش های ریشه داراست.

زمانی که بخواهیم ازدیادگل محمدی رابرای پارک هاوفضاهای بیرون استفاده کنیم وگل هایی که درگلدان داریم راتکثیرکنیم  ازروش قلمه زدن استفاده می کنیم.

قلمه گیری گیاه رامی توان دردوزمان انجام دادیکی زمانی که گلدهی گیاه تمام شده باشدودیگری هرسال درآخرپاییزکه دراین زمان گل های گیاه می ریزند.

اول بایدساقه هایی ازگیاه راانتخاب کردکه کاملاسالم باشندو آفت نداشته باشند.اگراین ساقه ازساقه اصلی گیاخ انتخاب شود بهتراست.

این ساقه رادرظرفی داخل آب قراردهیدتاگیاه بتواند هنگامی که درخاک نیست نیززنده بماند.برای این کارمی توان گیاه راداخل نایلونی که درآن آب هست نیزقرارداد.

قلمه ای که برای تکثیرگیاه استفاده می شودباید۷تا۱۰سانتی مترطول داشته باشد.

درابتدای مراحل قلمه زدن بایدخاکی رابرای کاشت قلمه هاانتخاب کرد که سبک باشدوآب رابه راحتی ازخودعبوردهد.

گلدانی که برای کاشت انتخاب می کنیدنبایدخیلی بزرگ باشد.سپس خاک رادرون گلدان ریخته وسطح آن راصاف کنید.

قلمه رادرون خاک قراردهیدوخاک های اطراف گیاه رابادست به آرامی فشاردهید.و مراقب باشید ک برگ های گیاه باخاک تماس نداشته باشد.گلدان راآبیاری کنیدوبایدحواستان باشدکه گلدان خشک نباشد.

برای اینکه قلمه هارشدکنندبایدازتابش مستقیم نورخورشیدبه آن جلوگیری کرد. برای اینکه قلمه هازودریشه دارشوند بایدخاک رامرطوب نگه داشت.

بعدازچندهفته قلمه های گیاه گل محمدی ریشه زایی می کنندومی توانید آن رابه گلدان منتقل کنید.بعدازاین که گیاه راکاشتید آن راآبیاری کنیدتاگیاه به خوبی رشدکند.

برای اینکه بخواهیم گل محمدی رابه صورت گلخانه ای بکاریم لازم است ازروشهای گفته شده استفاده کنیم.

بهترین روش تهیه غنچه گل محمدی خشک

گل خشک کاربردهای زیادی درآشپزخانه دارد،چه به صورت پودرگل وچه به صورت گل برگ های درسته.

برای خشک کردن این محصول کافی است که غنچه های گل محمدی راجمع اوری کنید.

درصورتی ک گل کثیفی وآلودگی دارد،خیلی آرام وباحوصله آن راشسته تابه آن آسیبی نرسد.بعدزآن بااستفاده ازیک نخ سوزن نخ راازساقه های آن ردکنید.

به این شکل شمایک نخ خواهیدداشت ک گل های سرخ راازآن عبورداده اید.این نخ راجایی درسایه آویزان کنید تاگل خشک شود.

روش خشک کردن گل سرخ درمنزل:برای اینکار اول گلبرگ هاروجدامیکنیم.سینک رو پراز آب میکنیم وگلبرگ ها روداخل آب می ریزیم تاکثیفی وحشرات آن ازبین برود.

بعد ازآن گلبرگ هارومیشوریم. وداخل ظرفی میریزیم تاآب آن خشک شوددرنهایت پارچه ای تمیزپهن میکنیم وداخل محیط خانه باپنکه آن راخشک می کنیم.

ازپنکه درمراحل اولیه ووقتی که گلبرگ هاهنوز آب دارنداستفاده می شود.ووقتی آب آن هاازبین رفت دیگرازپنکه استفاده نمی کنیم ومی گذاریم دردمای خانه خشک شود.

بعدازخشک شدن محصول آن هاراداخل یک ظرف سربسته نگهداری می کنیم تارطوبت به آن نرسد.

این گل های کوچک ومعطررامی توان درتزئین انواع دسر،غذا، مربای گل محمدی ،دمنوش و درماست ودوغ استفاده کرد.

جهت خرید و فروش این محصول میتوانید با ما در ارتباط باشید:
مشاور فروش: مریم صمدی
راه های ارتباطی:
شماره موبایل: 09128711472
تویتر: doransocompany@
فیس بوک: doransocompany@
لینکدین: doransocompany@
پینترست: doransocompany@
پست الکترونیکی: info@doranso.com

مطلب پیشنهادی

قیمت وخرید عمده غنچه لاله زاری با کیفیت صادراتی

قیمت وخرید عمده غنچه لاله زاری با کیفیت صادراتی

در این مقاله قصد داریم در مورد نحوه خرید و قیمت عمده غنچه لاله زار …

دیدگاهتان را بنویسید